Husordensregler for Lade Allé Start Boligsameie

Vedtatt 23. April 2018

1. Generelt
1.1 Disse husordensreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter. De er i tillegg ment å være en veiledning i “god naboskikk”.
1.2 Eiere plikter å rette seg etter husordensreglene og ta ansvar for at reglene overholdes av leietakere og besøkende.
1.3 Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes forsøkt ordnet direkte mellom berørte beboere. Skulle det vise seg at dette fører til vanskeligheter, kan forholdet videreformidles til sameiets styre.
1.5 Endring av husordensreglene kan vedtas av sameiermøtet med alminnelig flertall.
1.6 For forhold som ikke er særskilt regulert i husordensreglene, kan styret gi instrukser som sameierne plikter å forholde seg til.

2. Overdragelse og utleie av leilighet
2.1 Ved utleie skal navn og telefonnummer til leietaker sendes til styret på ladeallestart@styrerommet.net
2.2 Eiere er ansvarlige for at leietakere informeres om og følger husordensreglene.

3. Søppel
3.1. Søppel skal håndteres i henhold regler og retningslinjer fra Trondheim Renovasjon, se http://trv.no.
3.2. Søppel skal ikke hensettes ved nedkastene eller andre steder på fellesområdene. Dersom nedkastene er fulle må søplet kastes et annet sted eller oppbevares i den enkeltes leilighet frem til det kan kastes på riktig måte.

4. Fasade
4.1 Ingen fasadeendring kan gjøres uten styrets tillatelse. En fasadeendring vil si enhver endring som forandrer fasadens helhetlige uttrykk. Solskjerming, boder, fastmontert belysning, endring av farge på maling og liknende er eksempler på fasadeendring som krever godkjennelse.
4.2 Blomsterkasser og liknende skal henge på innsiden av rekkverket, og på under nivået som er dekket.

5. Dyrehold
5.1. Dyrehold til sjenanse for andre beboere er ikke tillatt.
5.2. På sameiets fellesarealer gjelder båndtvang for hund hele året.
5.3. Avføring fra dyr skal fjernes fra sameiets fellesarealer.

6. Bruk av leilighet og sportsbod
6.1. Den enkelte sameier/beboer plikter å sørge for ro mellom klokken 2300 og 0600 både innendørs og utendørs. Ved festlige anledninger bør det gis nabovarsel i forkant. Det skal vises spesielt hensyn med tanke på høy musikk.
6.2. Risting eller banking av tepper og lignende må ikke foretas fra vinduer, balkonger/terrasser eller svalganger slik at det er til sjenanse for øvrige beboere.
6.3. Ha omtanke for nabolaget og brannfaren når det benyttes grill på terrassene. Det er kun elektrisk grill eller gassgrill som er tillatt å bruke.
6.4. Gassflasker, eksplosiver og brannfarlige væsker skal ikke oppbevares i sportsbod eller under bakkenivå.
6.5. Veggene til sportsbodene er utført i netting for å ikke påvirke tekniske anlegg som brannvarsling, sprinklersystem og belysning. Det er ikke tillatt å tette nettingen med plater, papp, stoff eller tilsvarende som påvirker funksjonen til de tekniske anleggene.
6.6. Stikkontaktene i bodene skal kun brukes til frysere/kjøleskap, og sporadisk bruk f.eks. til lamper, støvsugere, verktøy, osv. Grunnen til det er at strøm som brukes i bodene ikke går via adskilte målere, og at det elektriske anlegget i bodene ikke er dimensjonert for strømkrevende apparater.

7. Parkeringskjeller
7.1. Parkeringskjelleren er organisert som et eget sameie med egne ordensregler og vedtekter. Alle beboere plikter å overholde disse.

8. Fellesarealer
8.1. Røyking er ikke tillatt i innendørs fellesarealer eller på svalganger.
8.2. Definerte hageflekker foran leilighetene i 1. etg. er ikke fellesareal.
8.3. Sykler skal bare parkeres på tiltenkt område. Forøvrig skal eiendeler eller søppel ikke hensettes i fellesarealer. Etterlatte gjenstander kan bli fjernet av vaktmester / styret.
8.4. Alle dører skal holdes lukket.
8.5. Ved skade på fellesareal så skal dette meldes til vaktmester eller styret umiddelbart. Eiere er ansvarlig for skader de eller deres leietakere eller gjester har forårsaket.

9. Brannvarslingsanlegg
9.1. Alle beboere plikter å sette seg inn hvordan brannvarslingsanlegget fungerer, se eget dokument utarbeidet av styret angende dette.
9.2 Ved falsk alarm er beboeren ansvarlig for å lufte ut og avstille, slik at unødvendig evakuering og utrykning kan unngås. Kostnader for unødvendig utrykning kan viderefaktureres til eier av den aktuelle seksjonen.
9.3. Brannalarm skal aldri avstilles uten at årsaken til utløsningen er identifisert, og det er klarlagt at den ikke utgjør noen fare.
9.4 Etter at brannalarmen er utløst i en hel blokk eller flere blokker skal ikke brannvarslingsanlegget avstilles utenom etter avtale med brannvesenet.

10. Reaksjoner ved brudd på husordensreglene
10.1. Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Seksjonseier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av eierens husstand/leietaker eller andre personer som eieren har gitt adgang til eiendommen for øvrig.
10.2. Dersom bruker av leiligheten til tross for skriftlig advarsel ikke overholder husordensreglene, kan styret pålegge salg eller fravikelse av seksjonen ihht. vedtektene for sameiet og eierseksjonsloven.